ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รร.ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน พบปะพูดคุยกับครูประจำชั้น เพื่อทราบปัญหาการอ่านออกเขียนได้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ การดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยมี คณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด