การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล Individual Education Plan : IEP และการจัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล Individual Implement Plan : IIP รุ่นที่ 2

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล Individual Education Plan : IEP และการจัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล Individual Implement Plan : IIP รุ่นที่ 2 กล่าวรายงานโดย นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นางปราณี สาระบาล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางวาสนา สืบชมภู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้เข้าอบรมเป็นคุณครูจากโรงเรียนที่มีนักเรียนเรียนรวม ณ ห้องประชุมเบญจเสมา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด