มอบเงินกองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิ์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และ เจ้าหน้าที่ ได้เป็นตัวแทนมอบเงินกองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียน เด็กหญิงนิรชา ทาดีจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ จำนวน 2,500 บาท จากนั้น ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน ซึ่งโรงเรียนได้จัดกิจกรรมแข่งขันการจัดสวนถาดแห้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมี นายผดุงศักดิ์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา และคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด