ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU กับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมาย นายสกล ไชยธงรัตน์ รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU กับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันการศึกษา ณ ห้องประชุมอาคาร 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมอาคาร 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด