ร่วมประชุม Video Conference การอบรมและการนำไปใช้แพลตฟอร์มคลังสื่อการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Conten Center และการติดตามความก้าวหน้า นำเสนอผลการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมประชุม Video Conference การอบรมและการนำไปใช้แพลตฟอร์มคลังสื่อการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Conten Center และการติดตามความก้าวหน้า นำเสนอผลการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเบญจเสมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด