เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ และข้าราชการครูที่ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมี นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ ณ ห้องศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด