อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP และ IIP

วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล Individual Education Plan : IEP และการจัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล Individual Implement Plan : IIP รุ่นที่ 3 ผ่านระบบ Google Meet วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นางปราณี สาระบาล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางวาสนา สืบชมภู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้เข้าอบรม เป็นคุณครูจากโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาเรียนรวม ณ ห้องประชุมเบญจเสมา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด