อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคลังสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้พบปะและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคลังสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ มี นางปราณี สาระบาล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางวาสนา สืบชมภู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีคณะครูโรงเรียนเข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมเบญจเสมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด