เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองที่ไม่อนุญาตให้นักเรียนฉีดวัคชีน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบให้ นายสฤษดิ์ วงษ์กาฬสินธ์ุ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางหนูรัก วิฤทธิ์ชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองที่ไม่อนุญาตให้นักเรียนฉีดวัคชีน ที่โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) และโรงเรียนบ้านนาทม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายอานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอโพนทอง นายศุภกร สงวนรัตน์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพนทอง นายบัณจง อัครประชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) และ นายศศลักษณ์ หลงสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทม คณะครูและผู้นำชุมชน เพื่อหาแนวทางให้นักเรียนได้รับการฉีดวัคชีน ผลการประชุมผู้ปกครองมีความเข้าใจ คลิ๊กชมภาพทั้งหมด