ประชุมขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน โรงเรียนคุณภาพผ่านระบบ Google Meet

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน โรงเรียนคุณภาพ 3 โรงเรียน ผ่านระบบ Google Meet โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง และโรงเรียนวังหลวง โดยมี นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายยงยุทธ มะนัส รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด