รับการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นของ สพฐ. ปี 65

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ทีมบอร์ดบริหาร นายอภิรักษ์ สืบชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนไชยศรี นายวัชรากรณ์ วันชา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่องให้การ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงาน ต้อนรับ ดร.วรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมคณะติดตาม ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนตามนโยบาย และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีขอบเขตเนื้อหาการติดตาม ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ ซึ่งการนำเสนอข้อมูลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมเบญจเสมา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด