ประชุมการจัดทำรายงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 65

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09..0 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานประชุมการจัดทำรายงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีทีมบอร์ดบริหาร ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือจัดทำรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานดังกล่าว ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด