ประชุมปฏิบัติการการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี 64

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564 โดยมี นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายทนงศักดิ์ แหล่งสนาม ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ นางปราณี สาระบาล ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ ชี้แจงแนวทางการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้กับคุณครูที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเบญจเสมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด