การประชุม คณะกรรมการ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ตามคำสั่งที่ 203/2565 และ คำสั่งที่ 206/2565 เพื่อปรึกษาหารือ ข้อราชการ โดยมีคณะกรรมการ คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเบญจเสมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด