อบรมเชิงปฏิบัติการ สื่อสาร สร้างความรู้ PISA 2022 กลุ่มที่ 1

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ สื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจการขับเคลื่อนแผนการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022 โดยมี ดร.ประดู่ นามเหลา ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติ มี คณะครูโรงเรียน เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมเบญจเสมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด