คณะ ป.ป.ช. ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวรุจีรัตน์ นิลสุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ร่วมต้อนรับและรับฟังข้อเสนอแนะการเพิ่มประสิทธิภาพในดำเนินงานจาก คณะ ป.ป.ช. ที่ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ และการป้องกันการทุจริตเชิงรุก กรณีโครงการอาหารกลางวันนักเรียนและอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ณ ห้องประชุมเล็กสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด