ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการเรียน การสอน รร.บ้านโพนงามหนองน้ำกิน

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการเรียน การสอน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครู โรงเรียนในการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายชูศิลป์ ดงตะไน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนงามหนองน้ำกิน และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านโพนงามหนองน้ำกิน อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด