การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมาย ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา กล่าวรายงานโดย นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.จิราภรณ์ สีลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายประพันธ์ ประเสริฐสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด และนางสาวพัชรมัย บุตรภักดี ครูโรงเรียนบ้านโคกกกม่วง ณ ห้องประชุมเบญจเสมา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด