ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนวังหลวง

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 11.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายวีรวัฒน์ สินธุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา และนางปราณี สาระบาล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการเรียน การสอน เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่คณะครู โรงเรียนในการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นางอุรพี จันทร์ขอนแก่น ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลวง และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด