ประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 ลุ่มน้ำยัง

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 ลุ่มน้ำยัง ประจำปี 2565 กล่าวรายงานโดย นายศักดิ์ชัย บุญภิละ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่ง ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำยัง ก่อนการประชุมได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับคณะครู โดยมี ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิ์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีและร่วมประชุม ณ โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด