พิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนตามหลักพุทธธรรมและการบริหารจิตเจริญปัญญา โดยมี นายนพพร พรมแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมโครงการ วิทยากรโดย พระครูบูรพาธรรมบัณฑิต (อารี) เจ้าอาวาสวัดหนองโมงบูรพาราม เจ้าคณะตำบลรองเมือง เขต 1 ณ วัดหนองโมงบูรพาราม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด