ประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย ดร.จิราภรณ์ สีลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสุดารัตน์ มงคลกุล ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ด้วยนวัตกรรมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา วันที่ 18-22 สิงหาคม 2565 มีโรงเรียนเข้าไปนำเสนอผลงาน 2 โรงเรียน คือ รร.บ้านหนองขี้ม้า และ รร.บ้านหนองม่วง ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี คลิ๊กชมภาพทั้งหมด