ถ่ายทำวีดิทัศน์รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมาย ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายทนงศักดิ์ แหล่งสนาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมถ่ายทำวีดิทัศน์รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวคิดการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน ของโรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา โดยคณะถ่ายทำวีดิทัศน์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด