คณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2565 ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นายสฤษดิ์ วงษ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางจิราภรณ์ สีลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสุดารัตน์ มงคลกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนางสาวจุฑาทิพย์ พลเยี่ยม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2565 ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงเรียนบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด