กิจกรรมสอนเสริมรายวิชาภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ ป.6

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ นางวาสนา สืบชมภู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะศึกษานิเทศก์ คณะครูชมรมภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมสอนเสริมรายวิชาภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ผ่าน ระบบ Google Meet เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมเบญจเสมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด