ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
664 หมู่ที่ 3 ถนนโพนทอง-หนองพอก ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45110
ติดต่อเราได้ที่ : 043-571388   โทรสาร 043-572342
เว็บไซต์ www.roiet3.go.th
อีเมล์ roiet3@roiet3.go.th

เบอร์โทรศัพท์ภายในสำนักงาน

หน้าห้อง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 043-572342
กลุ่มอำนวยการ 043-571388
กลุ่มนโยบายและแผน 043-572045
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 043-572045
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 043-571900
กลุ่มบริหารงานบุคคล 043-571699
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 043-571699
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 043-571546
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 043-572051
กลุ่มกฎหมายและคดี 043-571699
หน่วยตรวจสอบภายใน 043-572342

แผนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3