การให้บริการ E-Service

การให้บริหาร E-Service

E-Service

รับ-ส่งหนังสือ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด/
รับ-ส่งหนังสือ ศธจ.ร้อยเอ็ด/
ระบบ smart.obec.go.th/
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ Myoffice
ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา EMIS
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC
ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร Gcode
ระบบรายงานนักเรียนซ้ำซ้อนต่างสังกัด
ระบบบริหารจัดการข้อมูล โรงเรียนเรียนรวม
ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC
ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี E-budget
ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและติดตามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษา
ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา School MIS
ระบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ปพ.3 ออนไลน์
ระบบจัดตารางสอน
ระบบบริการโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา e-Mes สำหรับการรายงานการอ่าน เขียน ภาษาไทย
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน CCT
ระบบรายงานผลการรับนักเรียน Admission
ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ Thai School Lunch
ระบบอาหารกลางวันของโรงเรียน School Lunch System
ระบบรายงานสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด
ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา Catas
ระบบฐานข้อมูลศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
ระบบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ Obecimso
ระบบจัดการสอบ ป.1 (RT) และ ป.3 (NT)
ระบบจัดการสอบ O-Net
ระบบรายงานโรงเรียนวิถีพุทธ
ระบบรายงานโรงเรียนสุจริต