Intergrity & Transparency Assessment : ITA 2023

ข้อข้อมูลแหล่งข้อมูล URL
O1โครงสร้างหน่วยงานโครงสร้างหน่วยงาน
O2ข้อมูลผู้บริหารข้อมูลผู้บริหาร
O3อำนาจหน้าที่อำนาจหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570
O5ข้อมูลการติดต่อข้อมูลการติดต่อ
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานและภาพกิจกรรมของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าวประกาศทั้งหมด
ลงข่าวหน้าเว็บ สพฐ.
O8Q&AQ&A ถาม – ตอบ ข้อสงสัย ?
O9Social Networkเพจ facebook
Twitter
youtube
O10นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน
O11แผนดําเนินงานและการใช้
งบประมาณประจําปี
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O12รายงานการกํากับติดตาม
การดําเนินงานและการใช้
งบประมาณประจําปี
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
O13รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปี
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
O14คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O15คู่มือมาตรฐานการให้บริการคู่มือมาตรฐานการให้บริการ
O16ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566
O17รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการรายงานสรุปผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565
O18E-Servicesmart obec
ระบบ Myoffice
ระบบ E-Money
E-Service ระบบทุกอย่าง
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566
O20ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประกาศต่างๆ-เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566
O21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)
O22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565
O23นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566
O24การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคลการดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566
O25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565
O27แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบช่องทางร้องเรียน ของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
O29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีรายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตปีงบประมาณ 2566
O30การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
O31ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
จากการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 (ภาษาไทย) ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 (ภาษาอังกฤษ) ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
O32การสร้างวัฒนธรรม
No Gift Policy
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566
O33รายงานผลตามนโยบาย
No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O34การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปี
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566
O35การดําเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566
O36แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566
O37รายงานการกํากับติดตาม
การดําเนินการป้องกัน
การทุจริตประจําปี
รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน
O38รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565
O39ประมวลจริยธรรมสําหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/แนวทางการประพฤติปฏิบัติ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดถือให้ถือปฏิบัติ
O40การขับเคลื่อนจริยธรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม
O41การประเมินจริยธรรม
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
O43การดําเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566