ประชุมกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 ผ่านระบบ Cisco WebEx Meeting ณ ห้องศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด