HOME

0.ไม่ให้ของขวัญ copy

สวดพระอภิธรรม บำเพ็ญกุศลศพคุณแม่บุญเรือน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เ ...
อ่านเพิ่มเติม

ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณภาพชุมชนวัดหนองจวง จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เ ...
อ่านเพิ่มเติม

01.ผอ.เขต
01.ผอ.เขต
previous arrow
next arrow
dr.pradoo
wechan
cery
previous arrow
next arrow

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

นวัตกรรมแบบฝึกทักษะด้านภาษาและการการคิดคำนวณ

ไม่พบเรื่อง

ไม่พบเรื่อง

ไม่พบเรื่อง

ไม่พบเรื่อง