HOME

0.ไม่ให้ของขวัญ copy

ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของศึกษานิเทศก์

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครู

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ...
อ่านเพิ่มเติม

ประเมินผลการพัฒนางาน กลุ่มโพธิ์ชัย

วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ...
อ่านเพิ่มเติม

01.ผอ.เขต
01.ผอ.เขต
previous arrow
next arrow
dr.pradoo
wechan
cery
previous arrow
next arrow

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

นวัตกรรมแบบฝึกทักษะด้านภาษาและการการคิดคำนวณ

ไม่พบเรื่อง

ไม่พบเรื่อง

ไม่พบเรื่อง

ไม่พบเรื่อง

ไม่พบเรื่อง