HOME

ป้ายยินดีต้อนรับ
3.โมเดล
1.เขตสุจริต
2.ป้องกันโควิด
รวมทั้งหมด
previous arrow
next arrow

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานหน้าที่ ผอ.รร.บ้านกุดขุ่น

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด ...
อ่านเพิ่มเติม

การผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น เยาวชนไทย หัวใจสุจริต

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด ...
อ่านเพิ่มเติม

พีธีปิดการอบรมหลักสูตรคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด ...
อ่านเพิ่มเติม

การคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด ...
อ่านเพิ่มเติม

01.ผอ.เขต
2.รองประดู่
03.รองทวีศักดิ์
04.รองสกล
previous arrow
next arrow

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

นวัตกรรมแบบฝึกทักษะด้านภาษาและการการคิดคำนวณ

ไม่พบเรื่อง

ไม่พบเรื่อง

ไม่พบเรื่อง

ไม่พบเรื่อง