HOME

1.ป้ายอาคาร
3.โมเดล
1.พื้นหลัง
DMHTT
previous arrow
next arrow

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 (ภาษาไทย)
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 (ภาษาอังกฤษ)
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 (ภาษาลาว)

– แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
– ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
– การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
– เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
– การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
– การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
– การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
– การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
– แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
– รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
– รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
– มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
– การดำเนินการตามมาตรส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
– อำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา
– การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
– การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับที่2 พ.ศ. 2561
– คำสั่งมอบหมายงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– กฎหมายการศึกษา
– สรุปกฎหมายเกี่ยวกับภารกิจจัดการศึกษา
– คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
– คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
– ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
– รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
– มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
แผนพัฒนาการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

แผนปฏิบัติการประจำปี 2564
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการจัดการศึกษา
รายงานการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2563
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564
– แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
– รายงานการเบิกจ่ายไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564
– รายงานการเบิกจ่ายไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2564
– รายงานการเบิกจ่ายไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
– รายงานการเบิกจ่ายเงินปี 2563
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
– รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
– ผลการดำเนินงานกำกับติดตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
– แผนจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาวัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
– ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
– ประกาศประกวดราคาปีงบประมาณ 2564
– ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
– สรุปผลและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
– รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
– ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563
– แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561- 2563
– การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
2. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
3. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
4. หลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

– รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
โปรดแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3


ร่วมแสดงความคิดเห็นพัฒนาการศึกษา (สแกน QR Code)