แผนผังโครงสร้างการบริหาร

แผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและภารกิจของหน่วยงาน

ป้ายโครงสร้างการบริหารในเขต สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เล็ก

แผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน

ป้ายโครงสร้างการบริหารในเขต และในโรงเรียน เล็ก