ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 1 ข วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2564 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564

ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 จำนวน 21 ราย

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้ทรงคุณวุ… Continue reading ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล