home

แหล่งเรียนรู้

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
1. ผ่านการอบรมหลักสูตร Coding for Teacher : C4T (เตรียมไฟล์วุฒิบัตรสำหรับเป็นหลักฐานในการสมัคร)

2. มีทักษะพื้นฐานการเขียนโปรแกรม (สำหรับหลักสูตรที่ 2)

3. เป็นผู้สอนหรือกำลังจะสอนวิชาวิทยาการคำนวณ หรือวิชาด้านคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน

4. ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกอบรมได้มากกว่า 1 หลักสูตร

5. ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรที่สามารถจัดพิมพ์ ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์การอบรม

อบรมด้วยระบบออนไลน์ผ่าน  ZOOM Cloud Meetings

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศน.วาสนา สืบชมภู โทร  091-8614797
ศน.ชญาภา สุริโย โทร  092-9148189

ทีมวิทยากร