1. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
2. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561
3. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549
4. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550
5. กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
6. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2550
7. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2553
8. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555
9. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
10. กฎกระทรวงคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ พ.ศ. 2548
11. กฎกระทรวง ตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
1. หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การลงโทษลดขั้นเงินเดือน
2. หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
3. หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การสอบสวนพิจารณาโทษข้าราชการ
4. หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
5. หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ศธ.0206.3 ว21 ลงวันที่ 5 กค 2560 เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
7. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ศธ.0206.7 ว22 ลงวันที่ 5 กค 2560 เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
8. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ศธ.0206.6 ว 7 ลงวันที่ 18 เมย. 2556 เรื่องแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต
9. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ศธ.0206.6 ว 9 ลงวันที่ 29 มีค. 2560 เรื่องแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต
10. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
11. ประเด็นปัญญาเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการในการประชุม ส่งผลเกี่ยวเนื่องกับการขอเบิกเบี้ยประชุมว่าจะจ่ายได้หรือไม่ ถ้าจ่ายไปแล้วจะต้องเรียกคืนหรือไม่
12. กรณี สตง ชี้มูลความผิด
13. อำนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
14. หนังสือ สำงานงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.10 ว39 ลงวันที่ 10 ก.พ. 64 เรื่อง เร่งรัดดำเนินการวินัย
15. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในเขต พ.ศ. 2560
16. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับบที่ 2) พ.ศ.2545
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับบที่ 3) พ.ศ.2553
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับบที่ 4) พ.ศ.2562
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
6. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
4. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
5. พระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
7. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
8. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
10. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
11. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
12. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559
13. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
14. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
15. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
16. พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
17. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
18. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551
19. พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
20. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547
21. พรบ.พื้นที่นวัตกรรม
22. พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
23. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
24. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี-พ.ศ.-2546
25. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม-พ.ศ.2562
1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553
3. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
4. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
5. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
6. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
7. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
8. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548
9. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
10. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2546
11. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559
12. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
13. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
14. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551
15. ระเบียบสำ นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547
16. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523(ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2545)
17. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523
18. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
19. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2555
20. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550(ฉบับที่ 2แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554)
21. ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวจัยภายในประเทศ พ.ศ.2559
22. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2546