คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี
คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน